lnwshop logo

บทความ

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 310 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 310 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการแกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นิติกรอัตราเงินเดือน 15,0…
เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2561รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561กำหนดการมีดังนี้1. ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 31 พ.ค.612. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง ht…
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1-2/2561 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบส่วนกลาง1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา2. นั…
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)จำนวน 40 อัตราเงินเดือน 15000 - 16500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้…
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 171 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มีสเตอร์ประปา)ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. วิศวกร โยธา2. วิศวกร เครื่องกล3. วิศวกร คอมพิวเตอร์4. วิศวกร สิ่งแวดล้อม5. วิศวกร แหล่งน้ำ6. นักวิทยาศาสตร์7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์8. นักบัญชี9. นักวิเคราะห์ระบบงา…
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติกา…
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการอัตราเงินเดือน 13800 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตราคุณสมบัต…
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสตูล)อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาทบรรจุครั้งแรก 4 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีห…
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ เป็นตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งครู (ปท1) จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง ครู (ปท1) ในสังกัดต่างๆของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 80 อัตรา ดังนี้กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11 จำนวน 4 อัตรากองกำกับการ…
เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัด กศน. จำนวน 198 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ1. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง1.1 หน่วยที…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 365 บทความ

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม92,025 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด67,607 ครั้ง
เปิดร้าน7 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 พ.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
จำหน่ายชุดติวสอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน E-book, หนังสือเตรียมสอบ,คู่มือเตรียมสอบ รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลย**จากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง**
เบอร์โทร : 0908134236
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก