lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เฉลยแนวข้อสอบเก่าตำรวจ

เจ้าของร้าน

1.  ตอบ  2  ขาวไม่ใช่คน

             แนวคิด  จากเงื่อนไขกำหนดไว้คือ  ทุกคนกินข้าว  ฉะนั้น  อะไรที่ไม่กินข้าว  ให้ถือว่าไม่ใช่คน

2.  ตอบ  3  ล้มเหลว

             แนวคิด  อุปมาคู่แรก  ขะมักเขม้น  สำเร็จ  เป็นสิ่งที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน  คือ  การที่ทำอะไรมีความขมักเขม้นแล้วนั้นจะทำให้ประสบความสำเร็จ

             ฉะนั้น  การที่ทำอะไรที่มีความเฉื่อยชาจะทำให้เราประสบความล้มเหลว

3.  ตอบ  2  ใบจาก  ตับ

             แนวคิด  จากโจทย์จะเห็นว่าเป็นอุปมาเปรียบเทียบในลักษณะนาม  คือ  งาช้าง  เรียกว่า  กิ่ง

             ฉะนั้น  เราต้องดูตัวเลือกที่โจทย์ให้มาเปรียบเทียบให้เหมือนกับโจทย์  คือ  ใบจาก  เรียกว่า ตับ

4.  ตอบ  1: A    C

                แนวคิด  กำหนดให้  A = B , B    C  และ  C=D  เรียงใหม่           A=BD

                Aถูกต้องเพราะ  เมื่อ A= B  ให้นำ  มาแทนที่ตำแหน่ง  จะได้   B = A C = D

5.  ตอบ 1  ผลบวกรวมเป็น  55

6.  ตอบ  2  18,000  ล้านบาท

             แนวคิด

                         งบประมาณในการสร้างถนน  60,000  100%

                          สายลพบุรี – นครสวรรค์                         10%

                         สายทุ่งสง – ชุมพร                                   20%

                          รวมทั้ง 2 สาย ได้เป็น                               =  30%

                                     

7.  ตอบ  4  6,000  ล้านบาท

8.  ตอบ  3

9.  ตอบ  2

10.  ตอบ  1

11.  ตอบ  1

12.  ตอบ  3

13.  ตอบ  1

14.  ตอบ  4

15.  ตอบ  2

16.  ตอบ  3

17.  ตอบ  3  629*2(3*4) = 2  ยกกำลังสอง บวก  25  ยกกำลังสอง

             4 + 625  =  629

18.  ตอบ  2  8  ปี

             ให้  ก  มีอายุ  ,  ข  มีอายุ  =  y

             อายุ  ก  มีมากกว่าอายุ  ข  5  ปี

             ดังนั้น  x = y+5 , y = x-5  สมการ  1

             2  ปี  ข้างหน้า  ก  ช  X+2  ข  =  y+2

             อีก  2  ปี  ข้างหน้าอายุของ ก จะเป็น 2 เท่าของ ข

             ดังนั้น  X+2  =  2(y+2)  สมการที่ 2

แทนสมการที่  1  ลงในสมการที่  2

                         x+2  =  2(x-5+2)

                         x+2  =  2x-6

                           x    =  8

19.  ตอบ  3  20%

20.  ตอบ  3  96%

21.  ตอบ  2  4  ข้อ  ถูก 7ข้อ ผิด 3 ข้อ

22.  ตอบ 3  35%

23.  ตอบ  2  สมมติว่าระยะทางไปชลบุรีเท่ากับ  240  กม.

             ขาไป  120/กม.  ใช้เวลา  2  ชม.

             ขากลับ  80 กม./ชม. ใช้เวลา  3  ชม.

             รวม  240  กม.  ใช้เวลา  5  ชม.  เฉลี่ย  96  กม./ชม.

24.  ตอบ  1  30  บ่อ

25.  ตอบ  1  21  ตัว

26.  ตอบ  3  65  คะแนน

27.  ตอบ  4  ภาคใต้

28.  ตอบ  1  ร้อยละ  27

29.  ตอบ  3  30%

30.  ตอบ  1  ร้อยละ  80

31.  ตอบ  3  90  วิธี

32.  ตอบ  4  50,400  วิธี

33.  ตอบ  4  62

             ดังนั้น  จำนวนกลาง  300/5  เลขทั้ง 5  จำนวน  คือ  58  59  60  61  62

34.  ตอบ  2  3  กิโลเมตร

35.  ตอบ  3  คนจีนทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี

36.  ตอบ  2  รูปนี้ไม่ใช่จัตุรัส

37.  ตอบ  1

38.  ตอบ  4

39.  ตอบ  3

40.  ตอบ  3

41.  ตอบ  4  ความสามารถด้านการฟังการประเมินค่า

42.  ตอบ  4  สบายใจ  (คำว่า  สำราญพระราชหฤทัย, สบายพระราชหฤทัย  มีความหมายว่า  “สบายใจ”  ใช้แก่  พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”)

43.  ตอบ  3  เบื้องหลัง  10  เมษายน  ถล่ม  “บูรพาพยัคฆ์”   เป็นภาษาที่ใช้รายงานข่าวของสื่อมวลชน

44.  ตอบ  2  คำว่าบังสุกุล  ที่ถูกคือ  บังสุกุล  (ต้องมีสระอุที่ตัว  ส.  ด้วย)

45.  ตอบ  3  โวหารประเภท  อุปมาโวหาร  เพราะเป็นลักษณะการเปรียบเทียบ

             อ่านเพิ่มเติม  วรรณคดีทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว  แบ่งโวหารเป็น  5  ประเภทได้แก่

             1.  อุปมาโวหาร        คือ  การใช้ข้อความเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน์โดยใช้คำ  เช่น  ดัง  เหมือน 

                                                  เช่น  ดุจ  คล้าย  เป็น

             2.  บรรยายโวหาร     คือ  การอธิบายเหตุการณ์ลำดับอย่างชัดเจน

             3.  พรรณนาโวหาร  คือ  การให้ละเอียดอย่างลึกซึ้งให้เห็นภาพ

             4.  เทศนาโวหาร       คือ  การชี้แจงสั่งสอนประกอบด้วยเหตุผลสัจธรรมเพื่อโน้มน้าวใจ

                                                  ผู้อ่านและผู้ฟัง

             5.  สาธกโวหาร         คือ  การยกตัวอย่างประกอบ  อาจเป็นการกล่าวพาดพิงก็ได้  ด้วยคำที่ยกมาเป็น

                                                  หลักธรรม  ภาษิต  คำพังเพย  หรือตำนาน  นิทาน  เป็นต้น

46.  ตอบ  1  การฟัง            สำคัญที่สุด  เพราะตำรวจต้องรับฟังการแจ้งความหรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

                                                  ต่างๆ จากประชาชนและผู้บังคับบัญชา

47.  ตอบ  1  ใจความสำคัญของข้อความนี้คือ  ความรัก

48.  ตอบ  3  กรรมาธิการ  ที่อ่านถูกต้อง  คือ  กำ-มา-ธิ-กาน

49.  ตอบ  2  จุดประสงค์ของผู้เขียน  คือ  เพื่อโน้มน้าวใจ  ให้ผู้อ่านจำเป็นต้องอดทนใช้บริการรถเมล์เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงาน

50.  ตอบ  3  มุ่งให้เกิด  ความภาคภูมิใจและหวงแหน  ไม่ให้คิดทำลายป่าไม้  และสิ่งดีๆที่ยังเหลืออยู่

51.  ตอบ  2  บทประพันธ์นี้ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ปลุกจิตสำนึก  ถึงความทุกข์ยากของชาวนา

52.  ตอบ  3  บทความเชิงบรรยาย

             อ่านเพิ่มเติม  บทความนั้นมีลักษณะหลากหลายในการเขียน  เช่น

                          -  บทความเชิงบรรยาย  (Narrative  Article)  เป็นบทความที่บรรยายประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะแปลกใหม่  ต้องบอกผู้อ่านเท่าที่ตนทราบ  โดยบอกอย่างถูกต้อง  ไม่น่าเบื่อ

                         -  บทความเชิงวิจารณ์  (Critical Article)  เป็นบทความที่เกี่ยวกับวรรณกรรมหรือศิลปกรรม  บทความประเภทนี้มี  2  ลักษณะ  ลักษณะแรก  เป็นการเขียนแนะนำให้ทราบแม้จะมีการวิจารณ์ก็ไม่ค่อยจะรุนแรงมาก ส่วนอีกลักษณะจะเป็นการเขียนวิจารณ์ที่รุนแรงเพื่อวินิจฉัยคุณค่าของผลงานนั้น ๆ การวิจารณ์อาศัยหลักและกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีและเหตุผลข้อเท็จจริงเป็นหลัก  เพื่อการประเมินคุรค่าอย่างเป็นธรรม

                         -  บทความเชิงวิเคราะห์  (Analytical Article)  เป็นบทความที่มุ่งเสนอการวิเคราะห์เหตุการณ์ใด ๆ โดยเน้นประเด็นสำคัญเป็นเรื่อง

53.  ตอบ  3  สีซอให้ควายฟัง  (ความหมาย  คนเซ่อคนโง่  หรือคนที่ดูฉลาดแต่กลับไม่ฉลาด ดังเช่นความตัวโตกลางทุ่งนา  ถึงจะมีคนไปสีซออันแสนไพเราะให้ฟัง แต่ความก็ไม่สนใจฟัง ผู้ที่สีซอก็ไม่รับประโยชน์อะไรจากควายเลย  เสียแรงเสียเวลาไปโดยใช่เหตุ  สีซอให้ควายฟัง  จึงมีความหมายว่า  แนะนำชี้แจงสิ่งต่าง ๆ ให้แก่คนโง่ ชี้แจงให้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่อง ซึ่งไม่มีประโยชน์ต้องคอยแนะนำ)

54.  ตอบ  3  บทประพันธ์นี้  เน้นเรื่อง  เสนอข้อคิดเห็น  เกี่ยวกับเหตุการณ์และปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปะเทศไทยปีเสือนี้

55.  ตอบ  2  ผู้เขียนต้องการสื่อว่า  ชีวิตนี้ต้องสู้  เพราะถ้าสู้ก็สามารถที่จะเอาชนะปัญหาและสิ่งต่าง ๆ ได้โดยเห็นได้จากประโยชน์ที่ผู้เขียนกล่าวว่า  แม้ลมพายุพัดแรงก็เป็นเพียงสายลมแผ่วเบา  แสดงถึงชีวิตนี้เราต้องสู้

56.  ตอบ  4  จุดประสงค์ของผู้เขียนต้องการ  ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากความยากจน  เพราะในบทความกล่าวว่า  เพื่อหนีจน  และสรุปปิดท้าย  คดีอจฉกรรจ์หลากเกิดจาก  ชี้ให้เก็นถึงปัญหาของความยากจน

57.  ตอบ  3  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

             ข้ออื่น ๆ ถูกต้องคือ

                         1.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสกับประชาชน  (ไม่ต้องมีคำว่า   ทรง)

                         2.  ประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จ ฯ พระบรมราชินีนาถ  (เปลี่ยนจาก  ถวายการต้อนรับ  เป็นเฝ้ารับเสด็จ)

                         4.  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จไปบรรยายแก่นักศึกษามหิดล  (ไม่ต้องมีคำว่า    ทรง)

58.  ตอบ  1  ผ่าแตงโมให้แม่หน่อยสิค่ะ  แสดงจำนวนน้อยที่สุด  ว่ามีแตงโมเพียงลูกเดียว  ส่วนคำตอบข้ออื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงจำนวนที่มากกว่า

59.  ตอบ  3  ยาเสพติดอันตราย  ผู้เสพถึงตาย  ผู้ขายติดคุก  แสดงให้เห็นถึงข้อคิดอันตรายและโทษที่เกิดขึ้นกับยาเสพติด

60.  ตอบ  2  ผู้คนในหลายประเทศกำลังให้ความสนใจในการใช้สมุนไพรลดความเครียด  คำที่ใช้ฟุ่มเฟือย  คือ  คำว่า  ใน  ตัดคำว่า  ใน  ออก  แก้ใหม่เป็น  ผู้คนหลายประเทศกำลังให้ความสนใจการใช้สมุนไพรลดความเครียด

61.  ตอบ  4  ในประโยคจากโจทย์บอกแล้วว่า ภาพพจน์  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิด

62.  ตอบ  4  โดยเมื่อเรียนลำดับแล้วจะเป็นดังนี้

                         1.  การเรียนธรรมล้านนา  คือ การเขียนภาษาล้านนา

                         2.  ชาวล้านนาที่มีลูกชาย  เมื่ออายุ  8-9  ปี  ก็จะถูกส่งเข้าวัดเพื่อเป็นขะยม

                         3.  หน้าที่ของขะยมคือ การับใช้พระและเดินตามพระบิณฑบาต

                         4.  เมื่อมีเวลาว่าง ตุ๊หลลวงหรือเจ้าอาวาสวัด ก็จะสอนหนังสือให้

63.  ตอบ  2  แมลง  ไม่ใช่สัญลักษณ์ของการทำลาย

64.  ตอบ  1  พระสงฆ์สดัปกรณ์  หมายถึง  ทำพิธีสวดเนื่องด้วยบังสุกุล

             สวดบังสุกุล  หมายถึง  ผ้าที่พระภิกษุสงฆ์ซักจากศพหรือที่ทอดไว้หน้าศพหรือทอดไว้บนด้านสายสิญจน์หรือผ้าภูษาโยงที่ต่อจากศพ

65.  ตอบ  1  ลุกลี้ลุกลน  หมายถึง  อาการผลีผลาม  ไม่สุภาพเรียบร้อยกระทำไปโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบหรือโดยกิริยาหลุกหลิก

             คลอก  หมายถึง  ถูกไฟไหม้

66.  ตอบ  4  It’s really not surprising

             เหตุผล  A  :  ตายจริง  ฉันไม่นึกเลยว่าการจราจรจะแย่ขนาดนี้

                           B  :  แหม  ในเวลานี้ของวัน .............

             ดูจากบทสนทนาแล้วจะต้องเลือก  ข้อ  4  มันไม่แปลกเลย (หมายความว่า  ช่วงนี้เป็นช่วงเวลารถติดมาก)  ข้อ  1  รถไม่น่าจะวิ่ง                         2.  รถหลายคันเสีย                3.  ถนนมืดเกินไป

 

67-69.  เป็นบทสนทนาระหว่านุดีและปอง  นุดีสงสัยว่าปองไม่สบาย  อาจจะเป็นไข้หวัดสายพันธ์  H1N1  เธอจะพาปองไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม96,745 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด71,034 ครั้ง
เปิดร้าน7 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
จำหน่ายชุดติวสอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน E-book, หนังสือเตรียมสอบ,คู่มือเตรียมสอบ รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลย**จากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง**
เบอร์โทร : 0908134236
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก