lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

รีบโหลดไว้อ่าน!!!!แจกฟรีแนวข้อสอบกรมป่าไม้ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลย

เจ้าของร้าน

[1] ข้อใดคือหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

ก. การใช้กฎหมายควบคุม 

ข. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

ค. การเพาะพันธุ์เพิ่ม 

ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การอนุรักษสัตว์ป่า 

สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้ แต่ถ้าหากสัตว์ป่าชนิดใดสูญพันธุ์ไปแล้ว จะไม่สามารถสร้างพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนั้นขึ้นมาได้อีก การอนุรักษ์สัตว์จึงควรมีหลักดังนี้ 

1. การใช้กฎหมายควบคุม 

2. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

3. การเพาะพันธุ์เพิ่ม 

4. การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ 

5. การใช้ประโยชน์จากสัตว์ตรงตามหลักการอนุรัก์ทรัพยากร 

 

[2] ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

ก. 1 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์เฉพาะส่วน 

ข. 2 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์ทางตรง และประโยชน์ทางอ้อม 

ค. 3 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม และประโยชน์เฉพาะส่วน 

ง. 4 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม ประโยชน์บนดิน และประโยชน์ผิวดิน 

ตอบ ข. 2 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์ทางตรง และประโยชน์ทางอ้อม 

ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 

1. ประโยชน์ทางตรง เช่น การนำไม้มาสร้างบ้านและใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ (กระดาษ เฟอร์นิเจอร์) การนำส่วนต่างๆ ของพืชมาเป็นอาหาร (ผล ใบ ราก) การนำไม้บางชนิดมาสกัดหรือทำยารักษาโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังนำไม้มาเป็นวัตถุดิบในการทำเชือก (เถาวัลย์) เป็นต้น 

2. ประโยชน์ทางอ้อม เช่น ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ ลดภาวะโลกร้อนเป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดินด้วย 

[3] เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 

ก. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว 

ข. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ 

ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู 

ง. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ 

ตอบ ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง จังหวัดชัยภูมิ 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู จังหวัดอุดรธานี 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลง จังหวัดหนองคาย 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 

[4] เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลงอยู่ในจังหวัดอะไรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ก. จังหวัดหนองคาย 

ข. จังหวัดอุดรธานี 

ค. จังหวัดชัยภูมิ 

ง. จังหวัดบุรีรัมย์ 

ตอบ ก. จังหวัดหนองคาย 

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

[5] ข้อใดคือประโยชน์ของป่าแดง 

ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง หรือละมั่ง 

ข. เป็นที่หลบซ่อนคุ้มกันภัย 

ค. ช่วยรักษาต้นน้ำลำธารและดุลย์ธรรมชาติ 

ง. เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง 

ตอบ ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง หรือละมั่ง 

แม้ว่าป่าแดงจะประกอบด้วยพันธุ์ไม้ผลัดใบเป็นส่วนใหญ่และมีไฟป่าหน้าแล้ง จึงให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาต้นน้ำลำธารไม่ดีเท่าที่ควร แต่ป่าแดงก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ป่าอย่างยิ่ง และเป็นแหล่งที่อยู่อาสัยสำคัญของละองหรือละมั่ง เนื้อทราย เก้ง กวาง วัวแดง กระต่ายป่า และนกป่าหลายชนิด เช่น นกแก้ว นกขุนทอง และนกหัวขวานชนิดต่างๆ 

[6] โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1 คือที่ใด 

ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ข. อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ง. ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ตอบ ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ 

ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆ กัน ได้แก่ การอนุรักษ์ป่า การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยทางพืชร่วมกันการก่อสร้างคันดินหรือสร้างขั้นบันได รวมทั้งวิธีการก่อสร้างฝายปิดกั้นทางน้ำในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ดังต่อไปนี้ 

กรมป่าไม้ได้จัดตั้งและดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นน้ำตามแนวพระราชดำเริหลายหน่วยกระจายอยู่ตามท้องที่จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือมีการปลูกเสริมป่าไม้เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธารในบริเวณที่เสื่อมโทรมและสนองพระราชดำริในการจัดให้ชาวไทยภูเขาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนาชาวเขา โดยมีที่ดินถาวรสำหรับทำมาหากินเพื่อป้องกันและลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย ในพื้นที่จัดสรรให้เพาะปลูกเหล่านี้มีการปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าวหรือก่อสร้างคันดินชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่ามาตามผิวดิน แล้วใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจอันเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างถูกต้องตามหลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น 

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1 ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 27 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29 แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 32 ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 34 ขุนงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

[7]โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29 คือที่ใด 

ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ข. อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ง. ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ตอบ ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

[8] บุคคลใดเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้อำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

[9] ป่าเบญจพรรณมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

ก. ป่าผลัดใบสามฤดู 

ข. ป่าผลัดใบผสม 

ค. ป่าผลัดใบลูกผสม 

ง. ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ข. ป่าผลัดใบผสม 

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous 

Forest) 

บางครั้งเราเรียกป่าเบญจพรรณว่า “ป่าผลัดใบผสม” เนื่องจากเป็นป่าที่มีไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มากและส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ชนิดผลัดใบ แม้ว่าป่าเบญจพรรณจะมีลักษณะค่อนข้างโปร่งในหน้าแล้งและเกิดไฟป่าลุกไหม้เช่นเกียวกับป่าแดง แต่โดยที่ป่าชนิดนี้มักจะเกิดตามเนินเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายหน้าดินลึกและมีความอุดมสมบูรณ์กว่าบริเวณป่าแดง ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่จึงมีขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด ทำให้ป่าดูแน่นทึบและเขียวชอุ่มในฤดูฝนดูไม่แตกต่างกับป่าดงดิบ 

[10] ป่าเบญจพรรณมีลักษณะคล้ายคลึงกับป่าประเภทใด 

ก. ป่าชายเลน 

ข. ป่าดงดิบเขา 

ค. ป่าดงดิบ 

ง. ป่าแดง 

ตอบ ค. ป่าดงดิบ 

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

[11] ผู้ที่ฝ่าฝืนนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องระวางโทษตามข้อใด 

ก. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข. ปรับไม่เกินสองพันบาท 

ค. จำคุกไม่เกินสามเดือน 

ง. จำคุกไม่เกินสี่เดือน 

ตอบ ก. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด 

(6) ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก 

(7) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งกล้วยไม้ น้ำผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว 

(9) นำยานพาหนะเข้าออก หรือชขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(10) นำอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(11) นำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป 

มาตรา 25 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือ มาตรา 18 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

[12] ข้อใดต่อไปนี้คือข้อห้ามภายในอุทยานแห่งชาติ 

ก. ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก 

ข. ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง 

ค. เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ 

ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด 

(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า 

(2) ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก 

(3) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง 

(4) ส่งเสียงอือฉาวหรือกระทำการอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือนร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์ 

(5) เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(6) นำยานพาหนะเข้าออก หรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ฯลฯ 

[13] วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารคือ 

ก. การอนุรักษ์ป่าไม้ 

ข. การอนุรักษ์ดิน 

ค. การอนุรักษ์น้ำ 

ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร 

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร หมายถึง การใช้ การดูแลรักษาและปรับปรุงพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ดิน และน้ำ ด้วยวิธิการที่เหมาะสมโดยให้มีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ แต่น้อยแล้วได้รับประโยชน์คุ้มค่าอีกทั้งยังรวมถึงการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างซึ่งถูกทำลายให้มีคุณภาพดีดังเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ถ้าพบว่าบริเวณใดของพื้นที่ต้นน้ำลำธารมีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมเหล่านั้นให้คืนสภาพโดยเร็วที่สุดเสมอ วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร โดยทั่วไปประกอบด้วยการอนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

[14]ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าเพียงฉบับเดียวคือ 

ก. พระราชบัญญัติคุ้มครองช้างป่า พ.ศ. 2504 

ข. พระราชบัญญัติการรักษาช้างป่า ร.ศ. 119 

ค. พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า ร.ศ. 119 

ง. พระราชบัญญัติการรักษาสมดุลธรรมชาติ พ.ศ. 2504 

ตอบ ข. พระราชบัญญัติการรักษาช้างป่า ร.ศ.119 

พ.ศ. 2443 - ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติการรักษาช้างป่า ร.ศ.119 แต่กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาเพื่อรักษาช้างป่าอย่างเดียว 

- ในสมัยนั้นการล่าสัตว์ของชาวชนบทถือเป็นเรื่องปกติ 

- คนเมือง การล่าสัตว์เพื่อเอาเขา หรือหนัง ถือเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่ง 

[15] การสัตว์ของคนประเภทใด เป็นการล่าสัตว์ถือเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่ง 

ก. ชาวชนบท 

ข. คนเมือง 

ค. คนชั้นสูง 

ง. นักการเมือง 

ตอบ ข. คนเมือง 

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

[16] อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

ก. CIWFF 

ข. CISWF 

ค. CITES 

ง. CIESW 

ตอบ ค. CITES 

นอกจากประเทศไทยจะได้มีการอนุรักษ์พื้นที่ไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และมีมาตรการควบคุมการล่าสัตว์ป่าแล้ว ยังได้ให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ที่เป็นความร่วมมือของสมาชิกในการที่จะร่วมกันควบคุมและป้องกันการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาความหลากหมายทางชีวภาพและอนุสัญญา RAMSAR ว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในการอนุรักษ์ชนิดและชนิดถิ่นที่อยู่อาศัยและสัตว์ป่าเหล่านั้น 

===========================================================

+++ติดตามตัวอย่างแนวข้อสอบโหลดแนวข้อสอบกรมป่าไม้ทุกตำแหน่ง+++

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟรี<<<

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม96,805 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด71,078 ครั้ง
เปิดร้าน7 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
จำหน่ายชุดติวสอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน E-book, หนังสือเตรียมสอบ,คู่มือเตรียมสอบ รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลย**จากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง**
เบอร์โทร : 0908134236
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก