lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

สตรอเบอรี่โครงการหลวง หยุดยั้งการปลูกฝิ่น ชาวไทยภูเขา อีกหนึ่งพระราชดำริช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยเรา

เจ้าของร้าน

สตรอเบอรี่ ผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ เช่น จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  การที่สตรอเบอรี่ได้รับความนิยมอย่างสูงในฐานะผลไม้ที่รสชาติอร่อยและมีลำต้นใหญ่ แข็งแรง ให้ผลดก โดย ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์พบว่าในบรรดาพันธุ์พืชชนิดต่างๆ มี สตรอเบอร์รี่พันธุ์พื้นเมือง หรือ พันธุ์ป่า เป็นพืชที่มีสารยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งและโรคอื่นๆ ได้จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจนั้น มีจุดเริ่มมาจาก “โครงการหลวง”  

 

     

 

      

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงประทานสัมภาษณ์ว่า จุดกำเนิดโครงการหลวงนั้น เริ่มจากบนดอยซึ่งไม่รู้ว่าจะสามารถปลูกอะไรได้นอกจากฝิ่น มีการทดลองปลูกพืชหลายชนิด และด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้นำผัก ผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ พีช ท้อ และผักที่น่าสนใจเกือบ 100 ชนิดมาทดลองปลูก โดยเน้นพืชที่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกนั้น ต้องทำรายได้ให้พวกเขาเป็นจำนวนมากจนทำให้เลิกปลูกฝิ่นไปเอง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางและชี้แนะวิธีแก้ไข ตัวอย่างเช่น ปัญหาสตรอเบอรี่ป่าลูกเล็ก แต่มีรสชาติอร่อยมาก หอม หวาน เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่มาก  พระองค์ท่านทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหานี้ด้วยการมีรับสั่งให้นำเอาสตรอเบอรี่ป่าไปปลูกในกระบะแล้วยกให้สูง เพื่อจะได้เก็บผลผลิตได้ง่ายขึ้น  

 

           

            

ในปี 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงก่อตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อหยุดยั้งการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาโดยหาพืชอื่นให้ปลูกทดแทน โครงการวิจัยสตรอเบอรี่จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งที่เริ่มดำเนินการ ในระหว่างปี 2517-2522 โดยได้รับทุนวิจัยจากทางฝ่ายงานวิจัยกระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการนำสตรอเบอรี่พันธุ์ต่างๆ เข้ามามากมาย เพื่อทดลองปลูกตามสถานีทดลองเกษตรโครงการหลวงที่มีระดับความสูงที่ต่างกัน รวมทั้งศึกษา

 

 

เรื่องของโรคและแมลง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ ตลอดจนการตลาดและการส่งเสริมสู่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

จากสตรอเบอรี่หลากสายพันธุ์พระราชทานที่ปลูกกันในประเทศไทย ได้มีการนำพันธุ์ สตรอเบอรี่จากต่างประเทศมาทดลองปลูกเมื่อปี 2515 ปรากฏว่าพันธุ์พระราชทาน 13 (เคมบริดจ์เฟเวอริส) พันธุ์พระราชทาน 16 (ไทโอก้า) พันธุ์พระราชทาน 20 (สีคโวยะ) สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายได้มากกว่าพันธุ์อื่นๆ โดยเฉพาะพันธุ์พระราชทาน 16 สามารถปรับตัวได้ดีทั้งพื้นที่ปลูกบนภูเขาสูงระดับ 1,200 เมตร และพื้นที่ราบของทั้ง 2 จังหวัด เกษตรกรในโครงการเกือบทั้งหมด ใช้พันธุ์นี้ปลูกเป็นการค้าทั่วไป

 

ต่อมาปี 2529 ได้มีการนำพันธุ์ “โนโยโฮโตโยโนก้า” และ ไอบอรี่ จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทดลองปลูก และพันธุ์ บี 5 หรือพันธุ์พระราชทาน 50  ซึ่งปี 2539 ตราประทับปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จนกระทั่งมีพันธุ์ โตโยนากะ หรือพันธุ์พระราชทาน 70 ในปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา นอกจากนี้ยังมีพันธุ์พระราชทาน “โทชิโอโทม” หรือ 72 ซึ่งตรงกับปี 2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา                                                                                            

สำหรับสายพันธุ์สตรอเบอรี่ ที่โครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกเป็นการค้าส่วนใหญ่ของประเทศ ได้แก่ พันธุ์พระราชทาน 16, 50, 70, 72 และ 80  ซึ่งปัจจุบันสตรอเบอรี่พันธุ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ พันธุ์พระราชทาน 80 เนื่องจากเป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์ใหม่ที่ทีมวิจัยเพิ่งศึกษาประสบผลสำเร็จ เมื่อปี 2550 หลังจากใช้เวลาทำการวิจัยมายาวนานถึง 6 ปีเต็ม จุดเด่นของสายพันธุ์นี้อยู่ที่ลำต้นใหญ่ แข็งแรง ให้ผลดก มีขนาดใหญ่

 

ส่วนที่มาของชื่อพันธุ์นั้นเป็นการตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรคและแมลง รสชาติหวานและมีกลิ่นหอม จึงส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกในพื้นที่โครงการหลวง โดยใช้สารชีวภาพและสารสมุนไพรเข้ามาช่วยในการผลิตสตรอเบอรี่ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่า สายพันธุ์สตรอเบอรี่ที่ส่งเสริมในปัจจุบันมีความสดและปลอดภัยจากสารเคมีมาจนถึงทุกวันนี้

 

 

คุณกุลปรียา ธรรมมอน ผู้ดูแลไร่สตรอเบอรี่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมทำงานกับโครงการหลวงมาตั้งแต่ปี 2539 โดยทางโครงการหลวงให้สายพันธุ์สตอเบอรี่มาปลูกครั้งแรกเพื่อเพาะปลูกต้นส่งขายเท่านั้น แต่ช่วงประมาณปี 2542 เริ่มปลูกสตอเบอรี่เพื่อจำหน่ายผล ขณะนั้นชาวบ้านยังไม่มีสวนต้องไปเช่าสวน ในปีแรกที่ปลูกแต่ละไร่สามารถสร้างรายได้ประมาณ 50,000-60,000 บาทต่อปี ต่อมาเมื่อปี 2548 ทางโครงการหลวงได้จัดแบ่งสวนให้ครอบครัวละ 1 ไร่ และมีครอบครัวเข้าร่วมทำแปลงปลูกสตรอเบอรี่กับโครงการหลวงทั้งหมดรวม 9 ครอบครัว ภายในปีนั้นมีรายได้ประมาณครอบครัวละ 70,000-80,000 บาท ต่อมาเมื่อปี 2550 –2552 รายได้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ โดยบางครอบครัวมีรายได้จากการปลูกสตรอเบอรี่ ครอบครัวละ 100,000-200,000 บาท

 

กระทั่งเมื่อปี 2553 ได้เริ่มปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานพันธุ์ 80 เพื่อนำมาแทนสตรอเบอรี่เบอร์ 72 ซึ่งจะไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกแล้วเพราะเป็นโรคง่าย โดยนำสตรอเบอรี่พันธุ์ 80 มาให้เกษตรกรปลูกเพราะว่าต้นแข็งแรงทนต่อโรค ตั้งแต่มีการส่งเสริมปลูกสตรอเบอรี่ ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาดีขึ้น ทำให้อาชีพการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยหายไปในที่สุด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ โทร.0-5345-0107-9 หรือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทร.0-5345-0077

ข้อมูลจาก :

สตรอเบอรี่โครงการหลวง หยุดยั้งการปลูกฝิ่น ชาวไทยภูเขา : ข่าวสดออนไลน์

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม96,745 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด71,034 ครั้ง
เปิดร้าน7 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบงานราชการไทย
จำหน่ายชุดติวสอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน E-book, หนังสือเตรียมสอบ,คู่มือเตรียมสอบ รวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลย**จากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง**
เบอร์โทร : 0908134236
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก